Regler

§ 1 Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Handikappidrott, motion och aktivitet för funktionshindrade i Vasanejden r.f (på finska Vaasan seudun vammaisurheilu ja –liikunta ry), förening är tvåspråkig (svenska och finska) och dess hemort är Vasa.

§ 2 Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att befrämja lättillgänglig handikapp-idrottsverksamhet, motion och aktivitet inomhus och i naturen och därmed bidra till aktivt liv och fritid.
Föreningen förverkligar sitt syfte genom att arrangera föreläsningar, evenemang och läger, där man kan utbyta information, utöva idrott, motionera, vistas i naturen samt understödja ett aktivt liv. För syftets förverkligande kan föreningen även anskaffa utrymmen och hjälpmedel, som kan erbjudas mot en avgift eller pant. För att stöda verksamheten kan föreningen ta in deltagaravgifter, användaravgift, ta mot donationer och testamenten, äga och hyra nödvändig lös och fast egendom. Föreningen kan också ordna penninginsamlingar och lotterier efter att ha erhållit behövligt tillstånd.

§ 3 Anslutnings- och medlemsavgift

Årsmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som tas ut från medlemmarna.

§ 4 Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har en ordförande och 2-8 andra ordinarie ledamöter samt 0-8 suppleanter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. Styrelse medlem kan via fullmakt ge en representant rätt att representera sig i styrelse mötena.

§ 5 Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, var för sig.

§ 6  Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

§ 7 Föreningens möten

När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i januari-maj. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. Medlem kan via fullmakt ge en representant rätt att representera sig i mötena.

§ 8 Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller per e-post.

§9 Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek fastställs
8. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
9. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter
10. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

§ 10 Användning av föreningens tillgångar vid upplösning

Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir upplöst, används dess tillgångar för samma ändamål.